Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Chiến lược nhân sự của Lê Thẩm Dương

Chiến lược nhân sự của Lê Thẩm Dương - Người học: Sông Trà Nơi tuyển dụng= Thị trường sức lao động (Chợ) Tuyển: đi mua (không ý thức được...
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Tâm lý người lao động Việt Nam từ Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Tóm tắt: Tâm lý người lao động Việt Nam của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương Tẩm lý người Việt đã in sâu trong con người tạo nên đặc...