1. Ruột xoắn lo xò
Vừa lết vừa bò
Loanh quanh gành đá.
(Là con gì)

Ốc sên

2. Có lửa mà không có khói
Đêm thì thấy ngày thì không.
(Là con gì)

Đom đóm

3. Trong hang trong hốc
Lốc nhốc bò ra
Quan đi lại, dân đi ngang
Chẳng ai dám bắt.
(Là con gì)

Con rắn

4. Cũng là loài rắn mọc hai sừng
Biến ẩn hiển không chừng khắp nơi
Xưa nay ngó thấy ai người
Hay là tưởng tượng muôn đời truyền lưu?
(Là con gì)

Rồng

(sưu tầm)

Chia sẻ

Trả lời

Vui lòng viết ý kiến.
Nhập tên bạn